تحلیل رفتار متقابل (TA)
نام برنامه

برگزارکننده

مقدماتی تحلیل رفتار متقابل

آقای سید محمودرضا جوادپور

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
دوشنبه ها
ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

برگزار شد

مقدماتی تحلیل رفتار متقابل

آقای سید محمودرضا جوادپور

۱۷ تیر ۱۳۹۶
شنبه ها
ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

برگزار شد


پیشرفته تحلیل رفتار متقابل

آقای سید محمودرضا جوادپور

 ۱۸ تیر ۱۳۹۶
یکشنبه ها
ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

برگزار شد

مقدماتی تحلیل رفتار متقابل

آقای سید محمودرضا جوادپور

۱۴ شهریور ۱۳۹۶
سه‌شنبه ها
ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

در حال برگزاری

مقدماتی تحلیل رفتار متقابل

آقای سید محمودرضا جوادپور

۲۰ آذر ۱۳۹۶
دوشنبه‌ها
ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

در حال برگزاری


پیشرفته تحلیل رفتار متقابل

آقای سید محمودرضا جوادپور

شنبه‌ها
ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

ثبت‌نام باز است