تحلیل رفتار متقابل (TA)
نام برنامه

برگزارکننده

مقدماتی تحلیل رفتار متقابل

آقای سید محمودرضا جوادپور

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
دوشنبه ها
ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

برگزار شد

مقدماتی تحلیل رفتار متقابل

آقای سید محمودرضا جوادپور

۱۷ تیر ۱۳۹۶
شنبه ها
ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

در حال برگزاری


پیشرفته تحلیل رفتار متقابل

آقای سید محمودرضا جوادپور

تاریخ برگزاری: ۱۸ تیر ۱۳۹۶
یکشنبه ها
ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

در حال برگزاری

مقدماتی تحلیل رفتار متقابل

آقای سید محمودرضا جوادپور

۱۴ شهریور ۱۳۹۶
سه‌شنبه ها
ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

در حال برگزاری

مقدماتی تحلیل رفتار متقابل

آقای سید محمودرضا جوادپور

۲۲ آبان ۱۳۹۶
دوشنبه‌ها
ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

ثبت‌نام باز است

پیشرفته تحلیل رفتار متقابل

آقای سید محمودرضا جوادپور

۲۰ آبان ۱۳۹۶
شنبه‌ها
ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

ثبت‌نام باز است