ارتباط موفق و موثر
نام برنامه

برگزارکننده

تکاملی ارتباط موفق و موثر
(۹۶-۰۱)

آقای داود حبیبی‌پور

۱۶ فروردین تا ۱۸ فروردین ۱۳۹۶

برگزار شد

مقدماتی ارتباط موفق و موثر
(۹۶-۰۱)

آقای داود حبیبی‌پور

۳۰ فروردین تا ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

برگزار شد

مقدماتی ارتباط موفق و موثر
(۹۶-۰۲)

آقای داود حبیبی‌پور

۱۳ اردیبهشت تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

برگزار شد

مقدماتی ارتباط موفق و موثر
(۹۶-۰۳)

آقای داود حبیبی‌پور

۰۳ خرداد تا ۰۵ خرداد ۱۳۹۶

برگزار شد

بازنگری در صحنه زندگی
ارتباط موفق و موثر
(۹۶-۰۱)

آقای داود حبیبی‌پور

از ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
شنبه‌ها

برگزار شد

پیشرفته ارتباط موفق و موثر (آقایان)
(۹۶-۰۱)

آقای داود حبیبی‌پور

۰۵ تیر تا ۰۹ تیر ۱۳۹۶

برگزار شد

پیشرفته ارتباط موفق و موثر (خانم‌ها)
(۹۶-۰۲)

آقای داود حبیبی‌پور

۱۹ تیر تا ۲۳ تیر ۱۳۹۶

برگزار شد

مقدماتی ارتباط موفق و موثر
(۹۶-۰۴)

آقای داود حبیبی‌پور

۲۸ تیر تا ۳۰ تیر ۱۳۹۶

برگزار شد

مقدماتی ارتباط موفق و موثر
(۹۶-۰۵)

آقای داود حبیبی‌پور

۱۸ مرداد تا ۲۰ مرداد ۱۳۹۶

برگزار شد

تکاملی ارتباط موفق و موثر
(۹۶-۰۲)

آقای داود حبیبی‌پور

۲۵ مرداد تا ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

برگزار شد

آموزش بازیکنی
ارتباط موفق و موثر
(۹۶-۰۱)

آقای داود حبیبی‌پور

از ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

برگزار شد

بازیکنی در صحنه زندگی
ارتباط موفق و موثر
(۹۶-۰۱)

آقای داود حبیبی‌پور

از ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

برگزار شد

مقدماتی ارتباط موفق و موثر
(۹۶-۰۶)

آقای داود حبیبی‌پور

۰۸ شهریور تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۶

برگزار شد

مقدماتی ارتباط موفق و موثر
(۹۶-۰۷)

آقای داود حبیبی‌پور

۲۹ شهریور تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

برگزار شد

پیشرفته ارتباط موفق و موثر (آقایان)
(۹۶-۰۳)

آقای داود حبیبی‌پور

۱۷ مهر تا ۲۱ مهر ۱۳۹۶

برگزار شد

پیشرفته ارتباط موفق و موثر (خانم‌ها)
(۹۶-۰۴)

آقای داود حبیبی‌پور

۰۱ آبان تا ۰۵ آبان ۱۳۹۶

برگزار شد

بازنگری در صحنه زندگی
ارتباط موفق و موثر
(۹۶-۰۲)

آقای داود حبیبی‌پور

از ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
شنبه‌ها

برگزار شد

مقدماتی ارتباط موفق و موثر
(۹۶-۰۸)

آقای داود حبیبی‌پور

۱۷ آبان تا ۱۹ آبان ۱۳۹۶

برگزار شد

مقدماتی ارتباط موفق و موثر
(۹۶-۰۹)

آقای داود حبیبی‌پور

۱۵ آذر تا ۱۷ آذر ۱۳۹۶

برگزار شد

تکاملی ارتباط موفق و موثر
(۹۶-۰۳)

آقای داود حبیبی‌پور

۰۸ آذر تا ۱۰ آذر ۱۳۹۶

برگزار شد

بازنگری در صحنه زندگی
ارتباط موفق و موثر
(۹۶-۰۳)

آقای داود حبیبی‌پور

از ۲۶ آذر ۱۳۹۶
یک‌شنبه‌ها

برگزار شد

مقدماتی ارتباط موفق و موثر
(۹۶-۱۰)

آقای داود حبیبی‌پور

۰۶ دی تا  ۰۸ دی ۱۳۹۶

برگزار شد

مقدماتی ارتباط موفق و موثر
(۹۶-۱۱)

آقای داود حبیبی‌پور

۲۸ دی تا  ۳۰ دی ۱۳۹۶
برگزار شد

پیشرفته ارتباط موفق و موثر (خانم‌ها)
(۹۶-۰۵)

آقای داود حبیبی‌پور

۰۹ بهمن تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۶

برگزار شد

پیشرفته ارتباط موفق و موثر (آقایان)
(۹۶-۰۶)

آقای داود حبیبی‌پور

۱۸ بهمن تا ۲۲ بهمن ۱۳۹۶

برگزار شد

مقدماتی ارتباط موفق و موثر
(۹۶-۱۲)

آقای داود حبیبی‌پور

۰۹ اسفند تا  ۱۱ اسفند ۱۳۹۶

برگزار شد

تکاملی ارتباط موفق و موثر
(۹۶-۰۴)

آقای داود حبیبی‌پور

۱۶ اسفند تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۶

برگزار شد